Scholaships 2018

โครงการรับสมัครนิสิตทุน JUNIATA COLLEGE ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความร่วมมือและข้อตกลงทางวิชาการกับ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการแลกเปลี่ยนนิสิต เพื่อศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) นิสิตจะได้ศึกษาในรายวิชาที่หลากหลาย ศึกษาองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคต รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรม และสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์นำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 4 คน เพื่อเดินทางไปศึกษา ณ Juniata College ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (Spring semester 2018)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560

mailJUNIATA COLLEGE APPLICATIOM FORM