Long-term Exchange Program at Meiji University

                       

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน โครงการ Exchange Students Program, School of Political Science and Economics, Meiji University, Japan

Fall Semester 2018
คุณสมบัตรผู้สมัคร
1. เป็นนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 61 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือ
    คะแนนภาษาญี่ปุ่น N3 หรือสูงกว่า

นิสิตที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/economics/enjsp300000041x8.html
ขั้นตอนการสมัคร
1. ศึกษาตัวอย่างของใบสมัคร
2. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ หรือญี่ปุ่น ได้ที่คุณสุวิตตา หงษ์ทอง สำนักงานคณบดีฯ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561